Varemærke ANACONDA
ANACONDA-logotyp

PCB Supports

Sub-D Supports

Sub-D Supports

Pris fra 2,8 DKK

Round Metallic Supports

Round Metallic Supports

Pris fra 1,6 DKK

Flat Supports

Flat Supports

Pris fra 0,68 DKK

Adhesive Supports

Adhesive Supports

Pris fra 2,3 DKK

Locking Supports

Locking Supports

Pris fra 0,78 DKK

Double-Locking Supports

Double-Locking Supports

Pris fra 0,74 DKK

Domed Support

Domed Support

Pris fra 0,9 DKK

Miniature Domed Supports

Miniature Domed Supports

Pris fra 0,74 DKK

Domed Spacing Supports

Domed Spacing Supports

Pris fra 0,74 DKK

Spacing Supports

Spacing Supports

Pris fra 0,78 DKK

Screw-Fastened Supports

Screw-Fastened Supports

Pris fra 0,78 DKK

Screw & Locking Supports

Screw & Locking Supports

Pris fra 0,71 DKK

Click-in Supports

Click-in Supports

Pris fra 0,74 DKK

Click-in Supports 2

Click-in Supports 2

Pris fra 0,9 DKK

Miniature Supports

Miniature Supports

Pris fra 0,9 DKK

Snap-in Supports

Snap-in Supports

Pris fra 0,37 DKK

Edge-Holder Supports

Edge-Holder Supports

Pris fra 1,6 DKK

 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN